Рубрика: Энергичное

Вставити закінчення, визначити відмінок.
Під плакучою … вербою, для дик … звірка,

Вставити закінчення, визначити відмінок.
Під плакучою ... вербою, для дик ... звірка, за колючий ... дротом, до давн ... події, про вечірні ... сутінках, сьогоднішній день ... настрій, пахучий ... рослина, нещодавно ... зустріч, тріскучий ... полум'я, вечірні ... вогкість, передн ... зуби, в восени ... погоду, на безсоромні ... очі, в рабоч ... час, сипкі ... крупа, важнейш ... персони, в могутній ... силу, риж ... волосся, шипучі ... змією, в недавньому ... зустріч, зимн ... казка, за висохлі ... руслом, про домашнє і кухонне ... завдання, в суботньому ... вечора, в син ... море, хороший ... тканини, на палящ ... сонце, за ближнього ... озером, на тонко ... прути.

 • Під плакучою вербою (п. П)
  Для дикого звіра (р. П)
  За колючим дротом (т. П)
  До давньому події (д. П)
  Про вечірніх сутінках (п. П)
  Сьогоднішнє настрій (і. П)
  Пахуче рослина (і. П)
  Недавня зустріч (і. П)
  Тріскуче полум'я (і. П)
  Вечірня вогкість (і. П)
  Передні зуби (і. П)
  В осінню погоду (п. П)
  На безсоромні очі (в. П)
  У робочий час (п. П)
  Сипуча крупа (в. П)
  Найважливішою персони (р. П)
  У могутню силу ((п. П)
  Руде волосся (і. П)
  Шипучою змією (т. П)
  У недавню зустріч (п. П)
  Зимова казка (і. П)
  За висохлим руслом (т. П)
  Про домашнє завдання (п. П)
  У суботні вечори (п. П)
  В синє море (п. П)
  Хороші тканини (і. П)
  На палюче сонце (в. П)
  За ближнім озером (т. П)
  На тонкі прути (р п)

1) На краю мохового болота (чому тут не ставиться кома?) Мій супутник, дереві

1) На краю мохового болота (чому тут не ставиться кома?) Мій супутник, сільський мисливець Вася, (чому тут ставиться кома?) Зупинився.
2) Він, (Чому тут ставиться кома?) Наслідуючи старому вовку, заводив глухим і тонким голосом.
3) Ми стояли не рухаючись, чекали, (чому тут ставиться кома?) Поки голоси вовченят затихнуть, (чому тут ставиться кома?) І, коли останні голоси затихли ....

 • На краю мохового болота (після другорядного члена речення обставини) мій супутник, сільський мисливець Вася, (поширене додаток) зупинився.
  2) Він, (перед дієприслівниковими оборотом) наслідуючи старому вовку, заводив глухим і тонким голосом.
  3) Ми стояли не рухаючись, чекали, (перед придаткове частиною) поки голоси вовченят затихнуть, (закінчилася придаткових частина) і, коли останні голоси затихли ....

Скажи, що в даний момент намагається пустун білії (Вilly

Скажи, що в даний момент намагається пустун білії (Вilly

 • Billy is writting on the wall
  Billy is playing the piano
  Billy is taking book
  Billy is playing footbal in the street
  Billy is drinking those milk
  Billy is swim in the lake
  Billy is washing Rex
  Billy is eating those green apples
  Billy is drinking water
  Billy is reading in those room

Як висловити переміщення тіла, що рухається рівномірно і прямолінійно, знаючи скоро

Як висловити переміщення тіла, що рухається рівномірно і прямолінійно, знаючи швидкість його руху і час? Запишіть формулу.

 • Sx = vxt.
  Звідси координата тіла тіла x в будь-який момент часу t:
  x - x0 = vxt
  або
  x = x0 + vxt.
  Якщо початкова координата x0 = 0, то x = vxt.
  Таким чином, координату тіла при рівномірному русі в будь-який момент часу можна визначити, якщо відомі його початкова координата і проекція швидкості руху на вісь X.
  Проекції швидкості і переміщення можуть бути як позитивними, так і негативними. Проекція швидкості позитивна, якщо напрямок руху збігається з позитивним напрямком осі X (див. Рис. 8, а). У цьому випадку x > x0. Проекція швидкості негативна, якщо тіло рухається проти позитивного напрямку осі X (рис. 8, б). У цьому випадку x < x0.
  4. Залежність координати тіла від часу можна представити на графіку.
  Припустимо, що тіло рухається з початку координат уздовж позитивного напрямку осі X з постійною швидкістю. Проекція швидкості тіла на цю вісь дорівнює 2 м / с. Рівняння руху в цьому випадку має вигляд: x = 2t (м). Залежність координати тіла від часу - лінійна. Графіком такої залежності є пряма, що проходить через початок координат (рис. 9).
  Якщо в початковий момент часу координата тіла x0 = 6 м, а проекція його швидкості vx = 2 м / с, то рівняння руху має вигляд: x = 6 + 2t (м). Це теж лінійна залежність координати тіла від часу, і її графіком є ​​пряма, що проходить через точку, для якої при t = 0 x = 6 м (рис. 10).
  У тому випадку, якщо проекція швидкості негативна, рівняння руху має вигляд: x = 6 - 2t (м). Графік залежності координати тіла від часу представлений на малюнку 11.
  Таким чином, рух тіла може бути описано аналітично, т. Е. З допомогою рівняння руху, і графічно, т. Е. З допомогою графіка залежності координати тіла від часу.
  5. Приклад рішення задачі
  При вирішенні завдань необхідно виконувати наступну послідовність дій.
  1. Коротко записати умову задачі.
  2. Проаналізувати ситуацію, описану в умові завдання:
  - з'ясувати, чи можна прийняти рухомі тіла за матеріальні точки;
  - сделатьрісунок, зобразивши на ньому вектори швидкості;
  - вибрати систему відліку - тіло відліку, напрямки координатних осей, початок відліку координат, початок відліку часу; записати початкові умови (значення координат у початковий момент часу) для кожного тіла.
  3. Записати рівняння руху у векторній формі і для проекцій на координатні осі.
  4. Записати рівняння руху для кожного тіла з урахуванням початкових умов і знаків проекцій швидкості.
  5. Вирішити задачу в загальному вигляді.
  6. Підставити в формулу значення величин і виконати обчислення.
  7. Проаналізувати відповідь.
  Два автомобіля рухаються назустріч один одному рівномірно і прямолінійно: один - зі швидкістю 10 м / с, інший - зі швидкістю 20 м / с. Визначте час і координату місця зустрічі автомобілів, якщо в початковий момент часу відстань між ними дорівнює 120 м.

  Дано: Решеніеv1 = 10 м / сv2 = 20 м / Сl = 120 мАвтомобілі можна вважати матеріальними точками, оскільки відстань між ними багато більше їх размеров.t? X?
  Завдання можна вирішити двома способами: аналітично і графічно.
  1-й спосіб. Зв'яжемо систему відліку з Землею, вісь OX спрямуємо в сторону руху першого автомобіля, за початок відліку координати виберемо точку O - положення першого автомобіля в початковий момент часу (рис. 12).
  У початковий момент часу координати кожного тіла рівні: x01 = 0; x02 = l.
  Запишемо рівняння руху: x = x0 + vxt.
  Рівняння руху для кожного тіла з урахуванням початкових умов мають вигляд:
  x1 = v1t; x2 = l - v2t.
  У момент зустрічі тел x1 = x2, отже: v1t = l - v2t.
  Звідси t =;
  t = = 4 с.
  Підставивши значення часу в рівняння для координати першого автомобіля, отримаємо значення координати місця зустрічі автомобілів: x = 10 • 4 з = 40 м.
  2-й спосіб. Побудуємо графіки залежності координати автомобілів від часу, відповідні рівнянь x1 = 10t (м) і x2 = 120 - 20t (м) (рис. 13). Точка A перетину графіків відповідає часу і координування місця зустрічі автомобілів: t = 4 с, x = 40 м.
  Відповідь: t = 4 с,

Поясніть як сгрупперовать рівняння (обведено блакитним кольором) Я не розумію як

Поясніть як сгрупперовать рівняння (обведено блакитним кольором) Я не розумію як в наступній дії виходить така відповідь

 • Спочатку перевірили чи є х = -1 коренем рівняння
  4 * (- 1) ³-7 * (- 1) ²-7 * (- 1) + 4 = -4-7 + 7 + 4 = 0
  Потім розділили многочлен на х + 1
  4х³-7х²-7х + 4 | x + 1
  4x³ + 4x² 4x²-11x + 4
  --------------
       -11x²-7x
       -11x²-11x
     -------------------
                 4x + 4
                 4x + 4
               -----------
                   0
  4x³-7x²-7x + 4 = (x + 1) (4x²-11x + 4) = 0

У чому подібність і відмінність церкви Лютера і церкви Кальвіна? ДУЖЕ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНО!

У чому подібність і відмінність церкви Лютера і церкви Кальвіна? ДУЖЕ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНО!

 • ЛЮТЕРАНСТВО - одне з найбільш старих протестантських течій в християнстві. З лютеранством пов'язано саме виникнення поняття Протестантизм, оскільки саме лютеран стали називати протестантами після їх протесту в Шпайере. Виникло в результаті реформаційного руху в Німеччині в XVI столітті, а потім і під час формування державних церков скандинавських країн. Основні принципи віровчення лютеранської церкви були сформульовані в ході боротьби Мартіна Лютера і його сподвижників проти зловживань Римо-католицької церкви, з одного боку, і більш радикальних протестантських рухів - з іншого (анабаптизм, кальвінізм, цвинглианство і т.д.). Віровчення вичерпно викладено в Книзі Злагоди. Лютерани відносять себе до теїсти-тринітаріям і сповідують Боголюдську природу Ісуса Христа, розп'ятого на хресті, що спустився в пекло, воскреслого і вознісся на небо, щоб в кінці часів прийти знову для суду над живими і мертвими. Важливе місце в доктрині займає концепція первородного гріха, який може бути подоланий виключно дією благодаті, яка виражається в вірі. Разом з тим заперечуючи роль свободи в порятунку, лютерани не відкидають свободи в мирських справах, тому вони не є прихильниками приречення (Бог все знає, але не всі зумовлює). Головним і єдиним критерієм правильності віри вони вважають Біблію.В якості додаткового авторитету лютерани вдаються до Священному Переданню Отців Церкви і іншим традиційним джерелам, зовсім не обов'язково лютеранським, однак підкреслюючи, що вони істинні настільки, наскільки відповідають Писанню, і ні в якому разі не самодостатні . Такий же критичний погляд застосовується і до думок богословів, які стояли біля витоків сповідання, в тому числі і до творів самого Лютера, ставлення до якого у лютеран шанобливе, але без культа.Лютеране визнають два таїнства: хрещення і причастя (в той же час Апологія Аугсбургского сповідання зараховує до таїнств сповідь і свячення, арт. XIII). За допомогою хрещення люди стають християнами. У причасті вони зміцнюються у вірі. Особливістю лютеранського причастя всередині західної традиції є те, що потираючи причащаються всі віруючі, а не тільки священики. Це пов'язано з особливим поглядом на церкву, де священики є лише пасторами (проповідниками), тобто, всього лише особливими професіоналами в своїй громаді, і нічим не піднесені над мирянами. Тим часом лютеранська церква зводить своє спадкоємство до апостольських часів. Крім цього лютерани практикують обряди, які не володіють статусом таїнства: конфірмація, вінчання, відспівування і ординація.
  Кальвінізм - напрямок протестантизму, створене французьким теологом і проповідником Жаном Кальвіном.
  Основними течіями в кальвінізм є Пресвитерианство, реформатство і Конгрегаціоналізм.
  Якщо Мартін Лютер почав протестантську Реформацію церкви в 16 столітті за принципом «прибрати з церкви все, що явно суперечить Біблії», то французький юрист Жан Кальвін пішов далі - він прибрав з церкви все, що в Біблія не требуется.Поетому протестантська Реформація церкви по Кальвінові - кальвіністське богослов'я - характеризується схильністю до раціоналізму і часто недовірою до містіке.Центральная доктрина кальвінізму, з якої раціонально слідують всі інші доктрини - суверенітет Бога, тобто верховна влада Бога у всьому. З цієї доктрини йдуть головні відмінності кальвінізму від інших християнських конфесій (католицизму, православ'я та ін.):
  -Тлумачення Біблії на основі тільки Біблії. Будь-яке місце Біблії тлумачиться кальвіністами не з позицій будь-якого людського авторитету, а виключно за допомогою авторитету Божого;
  -Визнання богодухновенности тільки Святого Письма - Біблії, звідки слід визнання погрішимості будь-яких церковних соборів;
  -Відсутність чернецтва. Тому що, на думку кальвіністів, Бог створив чоловіків і жінок для створення сім'ї і народження дітей;
  -Заперечення необхідності допомоги духовенства у порятунку людей, ліквідація церковної обрядовості.
 • Я тільки одне знаю вони церкви одна начебто яка шиє а інша вірить в бога

Як буде по татарськи: Я прибираю вдома, мию посуд, перу речі, протираю пил,

Як буде по татарськи: Я прибираю вдома, мию посуд, перу речі, протираю пил, поливаю квіти, готую
ДОПОМОЖІТЬ !!
СРОЧНО !!

 • Мін прибирати Йорт, Мінем посуд, перу әйберләр, протираю туза, поливаю чәчәкләр, готую 
 • Мию посуд - савет юам
  Готую їжу - ашарга пешер
  Перу речі - кіемнялер юам
  Протираю пил - Тузані сертер алам
  Поліваюцвета - чечеклерге су сібу
  Не пам'ятаю, як сказати "прибирати вдома"
  Начебто так, можу в чомусь помилятися

Допоможіть будь ласка терміново !!!!!!
якої глибини була яма площею 40×70 см,

Допоможіть будь ласка терміново !!!!!!
якої глибини була яма площею 40x70 см, якщо на її заповнення пішло 96,6 кг бетону?

 • A = 40 см = 0,4 м. - довжина
  b = 70 см = 0,7 м. - ширина
  h =? см - глибина
  m = 96,6 кг - маса бетону
  p ≈ 2500 кг / м ^ 3 - щільність бетону
  V = a * b * h - обсяг
  V = m / p - обсяг
  h = V / a * b - глибина

  V = 96,6 кг / 2500 кг / м ^ 3 ≈ 0,039 м ^ 3
  h = 0,039 м ^ 3 / 0,4 м * 0,7 м ≈ 0,139 м. = 13,9 см.

  Відповідь: Глибина ями = 13,9 см. Або ≈ 14 см.

 • V = m / p
  V = 96,6 / 2300 = 0,042м3

  s = 40 * 70 = 2800см2 = 0,28м2

  V = Sh
  h = V / S
  h = 0,042 / 0,28 = 0,15 м = 15см